Bia dung de in folder thuong duoc thiet ke dua tren mot kich thuoc chuan dung de dung tai lieu A4. Vi vay folder can phai co kich thuoc to hon, cu the tuong duong 22x31 cm. Kich thuoc duoc coi la thong dung nhat tren thi truong va co the ho tro dung duoc moi loai tai lieu van phong.
Discuss   Bury

Comments Who Voted Related Links